ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

 

            Додаток                  
            до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм               
                               
                               
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  за 2019 рік        
                               
                               
  0100000 Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області                  
                               
                               
  0100000 Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області                  
                               
                               
  0113242   1090  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення      
                               
                               
  Мета бюджетної програми   Поліпшення матеріального стану громадян, що зареєстрованя та мешкають на території ради і опинилися в скрутних життєвих обставинах. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.      
                               
  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
                               
  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
                               
  № з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення      
  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом       
  1.  Видатки (надані кредити)  57 000,00 0,00 57 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,95 0,00 0,95      
  Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника       
     в т. ч.                                  
  1.1  Напрям   використання   бюджетних   коштів: Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 57 000,00 0,00 57 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,95 0,00 0,95      
  Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:
По КЕКВ 2730 економія коштів виникла через зменшення звернень громадян за наданням матеріальної допомоги.
     
  1.2  Напрям   використання   бюджетних   коштів :                         
  Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника       
                               
  5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":                 
                               
  № з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення      
  1.  Залишок на початок року  х    х       
     в т. ч.                
  1.1  власних надходжень   х    х       
  1.2  інших надходжень  х    х       
  Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року      
  2.  Надходження             
     в т. ч.              
  2.1  власні надходження             
  2.2  надходження позик             
  2.3  повернення кредитів              
  2.4  інші надходження             
  Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :      
  3.  Залишок на кінець року  х    х       
     в т. ч.               
  3.1  власних надходжень   х    х       
  3.2  інших надходжень  х    х       
  Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:      
                               
  5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":             
                               
  № з/п  Показники  Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення      
  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом       
  Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги      
  1. затрат                                  
                              
  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:        
  2. продукту                                  
    кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги 37 0 37 36 0 36 0,97 0,00 0,97      
  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:
Розбіжності виникли через зменшення звернень громадян за наданням матеріальної допомоги.
     
  3. ефективності                                  
    середній розмір одноразової фінансової допомоги 1628,57 0,00 1628,57 1500 0 1500 1,09 0,00 1,09      
  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: 
Розбіжності виникли через зменшення звернень громадян за наданням матеріальної допомоги.
     
  4. якості                                  
    динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) 105,7 0 105,7 102,9 0 102,9 0,97 0 0,97      
  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:
Розбіжності виникли через зменшення звернень громадян за наданням матеріальної допомоги.
     
  Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників        
  розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:     І(еф)= (1,09):1*100 =109      
  розрахунок середнього індексу виконання показників якості:     І(як)= (0,97):1*100 =97      
                               
  5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":                 
                               
  № з/п Показники  Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання, %      
       
  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом       
    Видатки (надані кредити)        54000 0,00 54000            
  Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:
Під час складання та виконання місцевого бюджету у 2018 році не застосовувся програмно-цільовий метод.
     
    в т. ч.                         
    Напрям   використання   бюджетних   коштів:                   Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги       54000 0,00 54000            
  Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання крштів:
Під час складання та виконання місцевого бюджету у 2018 році не застосовувся програмно-цільовий метод.
     
  1. затрат                               
                              
  2. продукту                            
    кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги       36 0 36            
  3. ефективності                            
    середній розмір одноразової фінансової допомоги       1500 0 1500            
  4. якості                                  
    динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)       102,9 0 102,9            
  Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:
Під час складання та виконання місцевого бюджету у 2018 році не застосовувся програмно-цільовий метод.
     
                               
  5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":      
                               
  Код Показники Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього План на звітний період з урахуванням змін Виконано за звітний період Відхилення Виконано всього Залишок фінансування на майбутні періоди            
  1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7            
  1. Надходження
всього
х       х х            
    Бюджет розвитку за джерелами         х х            
    Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) х       х х            
    Запозичення до бюджету х       х х            
    Інші джерела х       х х            
  Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:            
  2. Видатки бюджету розвитку
всього 
х       х х            
  Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:            
  Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:            
  2.1 Всього за інвестиційними проектами                        
    Інвестиційний проект (програма) 1                        
  Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника            
    Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                        
    Інвестиційний проект (програма) 2                        
  Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника            
    Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                        
  2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ х       х х            
                               
  5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":                  
    фінансових порушень не виявлено                      
  5.7 "Стан фінансової дисципліни":                        
  Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на початок та кінець року відсутні.          
  6. Узагальнений висновок щодо:                          
  актуальності бюджетної програми                        
  у ході реалізації програми спостерігається  її актуальність, висока ступінь задоволення місцевих потреб, відсутність дублювання заходів програми          
  ефективності бюджетної програми                        
  використання відповідного обсягу бюджетних коштів, передбачених програмою, направлено  на матеріальне забезпечення соціального захисту громадян, які мешкають та зареєстровані на території сільської ради.           
  Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:            
  Е= 109+97=206                          
  При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.      
  Загальна шкала аналізу зменшена на 25 балів через відсутність показника порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.        
  корисності бюджетної програм                          
  Соціально-економічні наслідки впровадження програми – це поліпшення матеріального стану громадян, що зареєстровані та мешкають на території ради і опинилися в скрутних життєвих обставинах.      
  довгострокових наслідків бюджетної програми                       
  Програма має довгостроковий термін дії                        
                               
               Головний бухгалтер                                                                О.Є.Смірнова