ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік"Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.  ( 0100000 ) Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області
  (код) (найменування головного розпорядника )
2.  ( 0110000 )  Веселівська сільська рада
  (код) (найменування відповідального виконавця)
3.  ( 0118340 )  ( 0540) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
  (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Запобігання забрудненню довкілля та ліквідація його наслідків
2 Впровадження механізму раціонального природокористування
5. Мета бюджетної програми
Здійснення контролю за екологічним станом населених пунктів, в тому числі організація озеленення населених пунктів
                             
6. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Озеленення населених пунктів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
                            гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Озеленення населених пунктів 0,00 3860,00 3860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
  Усього 0,00 3860,00 3860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3860,00 -3860,00
                             
                             
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
                            гривень

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Покращення екологічного стану території Веселівської сільської ради на 2019 рік 0,00 3860,00 3860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3860,00 -3860,00
 
  УСЬОГО 0,00 3860,00 3860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3860,00 -3860,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Затрат                      
1 площа, що підлягає прибиранню, догляду га. Звіт про зелене господарство 6,35 0,00 6,35 6,35 0,00 6,35 0,00 0,00 0,00
  Продукту                      
2 кількість дерев, що планується висадити од. внутрішній облік 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 -4,00
  Ефективності                      
3 середні витрати на висадження 1 дерева грн. внутрішній облік 965,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 -965,00 0,00 -965,00
  Якості                      
4 питома вага висаджених дерев до тих, що потребували висадженню відс. внутрішній облік 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00
Аналіз стану виконання результативних показників
 
                             
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 
                             
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
  Сільський голова   Остапчук Н.В.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)  
  Головний бухгалтер   Смірнова О.Є.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)