ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік"Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.  ( 0100000 ) Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області
  (код) (найменування головного розпорядника )
2.  ( 0110000 )   Веселівська сільська рада
  (код) (найменування відповідального виконавця)
3.  ( 0117370 ) (0490) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
  (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки, підвищення продуктивності праці, зростання інноваційної активності
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери 
                             
6. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Підтримка об'єктів соціальної сфери 
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
                            гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Підтримка об'єктів соціальної сфери 75105,00 0,00 75105,00 73709,85 0,00 73709,85 -1395,15 0,00 -1395,15
 
  Усього 75105,00 0,00 75105,00 73709,85 0,00 73709,85 -1395,15 0,00 -1395,15
                             
                             
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
                            гривень

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма економічного і соціального розвитку Веселівської сілської ради 75105,00 0,00 75105,00 73709,85 0,00 73709,85 -1395,15 0,00 -1395,15
 
  УСЬОГО 75105,00 0,00 75105,00 73709,85 0,00 73709,85 -1395,15 0,00 -1395,15
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Затрат                      
1 кількість об'єктів соціальної сфери, які потребують підтримки од. внутрішній облік 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
  Продукту                      
2 кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки од. внутрішній облік 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
  Ефективності                      
3 середня сума підтримки на 1 об'єкт соціальної сфери грн. внутрішній облік 18776,25 0,00 18776,25 18427,46 0,00 18427,46 -348,79 0,00 -348,79
  Якості                      
4 відсоток кількості об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів соціальної сфери, які її потребують відс. внутрішній облік 57,14 0,00 57,14 57,14 0,00 57,14 0,00 0,00 0,00
Аналіз стану виконання результативних показників
 
                             
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 
                             
                             
                             
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
  Сільський голова   Остапчук Н.В.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)  
  Головний бухгалтер   Смірнова О.Є.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)